Фото без опису

Як захищати свої трудові права

Трудові права є одними з найважливіших прав людини. Вони регулюють відносини між роботодавцями та працівниками,  забезпечуючи захист для обох сторін. Але що робити, якщо ваші трудові права були порушені? Які існують механізми захисту? Розглянемо детальніше, що робити працівникові у разі порушень його трудових прав.

Позасудовий захист трудових прав

Письмове звернення до роботодавця може бути першим кроком у захисті ваших трудових прав. Ви маєте право описати свої претензії, просити пояснення або вимагати виплати заробітної плати. Насамперед працівник має можливість самостійно або за участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, врегулювати спір при переговорах з роботодавцем. 

Якщо таким шляхом врегулювати спір не вдалося, можна звернутися до комісії по трудових спорах.

Що таке  комісія по трудових спорах

Комісія по трудових спорах (далі — КТС)  є обов’язковим первинним органом по розгляду трудових спорів. КТС обирається загальними зборами трудового колективу з числом працюючих не менш як 15 осіб. Якщо на підприємстві працює менше ніж 15 людей, КТС не створюється, і працівник має право звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду.

Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах:

  • у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права,
  • у спорах про виплату належної йому заробітної плати — без обмеження будь-яким строком.

Порядок розгляду трудових спорів КТС

Комісія по трудових спорах зобов’язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників роботодавця.

Від імені працівника може виступати представник профспілкового органу або адвокат.

КТС приймає рішення більшістю голосів.

Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові та роботодавцю.

Як працівникові оскаржити рішення КТС

У разі незгоди з рішенням КТС працівник чи власник можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не є підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах.

Робота КТС під час воєнного стану

На період воєнного стану діють обмеження конституційних прав і свобод громадянина. Тому в період дії особливого правового режиму, комісія по трудових спорах з приводу порушення та захисту прав та інтересів працівників не може створюватися та функціонувати.

Законом України “Про організацію трудових відносин в період воєнного стану” вводяться обмеження конституційних прав і свобод громадянина відповідно до ст. 43 та 44 Конституції України. Тому, відповідно даного Закону та в період дії особливого правового режиму, комісія по трудових спорах, з приводу порушення та захисту прав та інтересів працівників не може створюватися та функціонувати.

Скарга на роботодавця до територіальних органів Державної служби з питань праці

У разі  виникненні трудового спору між працівником та роботодавцем, працівник має право  подати скаргу до територіального управління  Державної служби з питань праці.  Перед подачею скарги працівник повинен спробувати вирішити спір безпосередньо на підприємстві. 

Судовий захист трудових прав

Якщо досудовий спосіб захисту трудових прав не допоміг вирішити спір, то працівник має право звернутися із заявою про вирішення трудового спору до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.