Фото без опису

5 грудня 1985 року  Генеральна асамблея ООН затвердила 5 грудня  – Міжнародним днем волонтерів, що присвячений людям, які займаються волонтерською діяльністю.

Волонтери (добровольці) – це люди, які свій вільний час витрачають на благо суспільства. Волонтерський рух в Україні активно набирає обертів, зокрема, і в системі надання безоплатної правової допомоги.

Волонтерська діяльність – це добровільна, соціально спрямована, неприбуткова форма благодійної діяльності, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги (роботи та послуг, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами).

Хто такі волонтери? Волонтери (добровольці) – це люди, які свій вільний час витрачають на благо суспільства. Відповідно до статті 7 Закону України «про волонтерську діяльність» волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерами можуть стати дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника, але за винятком деяких напрямків, визначених Законом України «Про волонтерську діяльність». Волонтери надають волонтерську допомогу на базі організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору.

Договір про провадження волонтерської діяльності обов’язково укладається:

у разі надання волонтерської допомоги за напрямами:  надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів; за бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років.

Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в організаціях та установах, що залучають до своєї діяльності волонтерів. Волонтери можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально, при цьому вони зобов’язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів. Волонтери не можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально за наступними напрямами:

 • сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;
 • надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

 Права волонтерів:

 • на належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
 • зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчальновиробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу;
 • відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, зокрема, витрат на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. Так, можуть бути відшкодовані підтверджені документами витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності; витрати на отримання візи; витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу; витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин; витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації; витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувальнопрофілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги. Відшкодування цих витрат не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування податком на доходи фізичної особи та єдиним соціальним внеском;
 • інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.

Обов’язки волонтерів:

 • сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;
 • у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;
 • у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);
 • не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;
 • дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;
 • у разі укладення договору про провадження волонтерської діяльності та одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором;
 • відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

Волонтерська діяльність у сфері надання безоплатної правової допомоги

Цьогоріч в Украхні успішно впроваджується проєкт «Волонтер БПД». Регіональні центри та місцеві центри з надання БВПД  мають волонтерів, які активно займаються волонтерською діяльністю, серед яких юристи, філологи, представники державних установ та громадських організацій.

Співпраця системи безоплатної правової допомоги з волонтерами здійснюється відповідно до Законів України «Про волонтерську діяльність», «Про безоплатну правову допомогу» та Положення про волонтерську діяльність у сфері надання безоплатної правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 27.01.2021 року №1.

Волонтерами у сфері надання безоплатної правової допомоги можуть стати дієздатні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах), є дієздатними та добровільно виявили бажання надавати допомогу, підтримують місію, бачення та цінності системи БПД. Особи, віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою законних представників.

Якщо ви бажаєте долучитися до волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної правової допомоги, телефонуйте 0 800 2013 103  (зазначте питання) або завітайте до центрів / бюро правової допомоги. Виникли додаткові питання правового характеру – телефонуйте до Єдиного контакт-центру системи БПД 0 800 213 103 (цілодобово, безкоштовно в межах України).